Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

De aannemer, ingenieur en architect zijn ten gevolge van de artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek 10 jaar aansprakelijk. Niet elke bouwpartner verzekerde zich echter tegen de gevolgen van deze aansprakelijkheid. De architect was voorheen immers de enige bouwpartner die wettelijk verplicht was zich te verzekeren, de andere bouwactoren waren dit niet. Wanneer men dan geconfronteerd werd met een niet-verzekerde en/of insolvabele bouwpartner, was men nooit zeker over een vergoeding bij schade.

De nieuwe wet Peeters van 31/05/2017 komt gedeeltelijk tegemoet aan dit probleem en verplicht nu ook aannemers en andere dienstverleners in de bouw om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Dit echter alleen voor woningbouw (>50% van de oppervlakte bestemd voor bewoning). Hiervoor kan samen met alle betrokkenen een globale tienjarige aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
Voor woningbouw dus een wettelijke verplichting, voor niet-woningbouw niet maar wel een noodzaak.

Meer weten over het nieuwe ABR-BA10 aannemers-combipakket >

WAT IS VERZEKERD?

BASISWAARBORGEN:
De polis verzekert de herstelkosten aan het bouwwerk tijdens de periode van tien jaar vanaf de voorlopige of definitieve oplevering voor schade die te catalogeren valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van de verzekerden.

BIJKOMENDE WAARBORGEN:
Standaard voorziet de polis ook in een tussenkomst voor de herstelkosten van de delen die niet tot de ruwbouwwerken behoren (afwerking, installaties, ...) als gevolg van een gedekt schadegeval. Deze tussenkomst zal tot een bepaald bedrag afhankelijk van de waarde van de gesloten ruwbouw, beperkt zijn.
De polis komt in tweede rang ook tussen voor schade aan derden die het gevolg is van een verzekerd schadegeval dat valt onder de hierboven beschreven basiswaarborg. Strikt genomen is dit schade waarvoor de aansprakelijke architect, aannemer of ingenieur kan worden aangesproken op basis van artikel 1382 BW.
Ook eventuele gevolgschade bij de buren door een schadegeval dat onder de basiswaarborg valt is een mogelijke uitbreiding. De buren kunnen hiervoor rechtstreeks de bouwheer aanspreken op basis van art. 544 BW.
De basiswaarborg kan verder nog worden uitgebreid met een dekking voor de immateriële gevolgschade die voortvloeit uit een schadegeval dat binnen de basiswaarborg valt.

Lees meer...

De architect en de ingenieur stabiliteit zijn samen met de aannemers en andere dienstverleners wiens tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw vergund vanaf 01/07/2018. Met woningbouw worden de projecten bedoeld waarvan meer dan 50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning.

Lees meer...