Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering niet-woningbouw

WAT IS VERZEKERD?

BASISWAARBORGEN:
De polis verzekert de herstelkosten aan het bouwwerk tijdens de periode van tien jaar vanaf de voorlopige of definitieve oplevering voor schade die te catalogeren valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van de verzekerden.

BIJKOMENDE WAARBORGEN:
Standaard voorziet de polis ook in een tussenkomst voor de herstelkosten van de delen die niet tot de ruwbouwwerken behoren (afwerking, installaties, ...) als gevolg van een gedekt schadegeval. Deze tussenkomst zal tot een bepaald bedrag afhankelijk van de waarde van de gesloten ruwbouw, beperkt zijn.
De polis komt in tweede rang ook tussen voor schade aan derden die het gevolg is van een verzekerd schadegeval dat valt onder de hierboven beschreven basiswaarborg. Strikt genomen is dit schade waarvoor de aansprakelijke architect, aannemer of ingenieur kan worden aangesproken op basis van artikel 1382 BW.
Ook eventuele gevolgschade bij de buren door een schadegeval dat onder de basiswaarborg valt is een mogelijke uitbreiding. De buren kunnen hiervoor rechtstreeks de bouwheer aanspreken op basis van art. 544 BW.
De basiswaarborg kan verder nog worden uitgebreid met een dekking voor de immateriële gevolgschade die voortvloeit uit een schadegeval dat binnen de basiswaarborg valt.

PDF OFFERTE

WIE IS DE VERZEKERINGNEMER EN WIE IS VERZEKERD?

  • Verzekeringnemer: bouwheer, aannemer of promotor
  • Verzekerden: iedereen die kan aangesproken worden voor zijn tienjarige aansprakelijkheid, is als verzekerde opgenomen in de polis.

VERZEKERD BEDRAG

De verzekerde waarde is gebaseerd op de raming van de waarde van de ruwbouwwerken (water- en winddicht) inclusief de totale erelonen en de niet recupereerbare BTW.
De definitieve waarde van werken wordt opgevraagd bij de oplevering. Op basis van deze waarde wordt de definitieve polis opgesteld en de premie afgerekend.

CONTROLE VAN DE WERKEN

Aan de polis is steeds een controle van de uitvoering van de werken verbonden. Deze wordt uitgevoerd door Protect zelf of een door Protect erkend extern controlebureau. Het type controle is afhankelijk van de grootte van de te verzekeren waarde van de werken.
Voor kleinere werken is de kost van de controle in de verzekeringspremie begrepen. Voor de andere werken betaalt de verzekeringnemer deze kosten rechtstreeks aan het controlebureau.
Het advies van het controlebureau zal bepalend zijn voor de verzekerbaarheid van het bouwwerk.

VERZEKERINGSTERMIJN

De polis vangt aan bij de oplevering. De bijzondere voorwaarden van de polis zullen bepalen of dit de datum van voorlopige of van definitieve oplevering zal zijn. Vanaf die datum vermeld in de bijzondere voorwaarden loopt de dekking zonder onderbreking gedurende 10 jaar.

TARIFICATIEAANVRAAG

Voor een offerte hebben wij volgende documenten nodig:

  • Een volledig ingevuld verzekeringsvoorstel
  • De architectuurplannen
  • Het sonderingsverslag
  • De stabiliteitstudie

PDF OFFERTE