Wat doen we?

Protect is in eerste instantie een verzekeraar voor architecten en wil dat ook blijven. Meer dan ooit focussen we ons op architecten en ingenieurs met een grote beroepsverantwoordelijkheid, professionals die zich optimaal op hun creatieve kerntaak moeten kunnen richten. Als verzekeraar willen wij hen dan ook zoveel mogelijk ontzorgen, door hen adequate voorlichting, technisch en juridisch hoogstaande begeleiding en resultaatgerichte actie te bieden.

Wij willen die lijn echter ook doortrekken naar andere beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen. Wij zorgen ervoor dat jouw werk verlicht wordt door je van onnodige risico's te ontdoen. Wij beschikken hiervoor over onze eigen kennisbibliotheek met rechtspraak en kennis over meer dan 6500 schadedossiers over de laatste twintig jaar.

Ons 45-koppig team beschikt over een jarenlange expertise en kent de bouwwereld door en door. Hierdoor staan zij onze verzekerden snel en accuraat bij en spelen zij constant in op nieuwe noden. In hoofdzaak is Protect de gespecialiseerde marktleider in het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid van ontwerpers in België en Luxemburg. Daarnaast profileert Protect zich ook een aantal technische verzekeringen en enkele verzekeringen op maat.

Waar kan je nog meer op rekenen?

Protect is meer dan een verzekeraar. Wij willen een toegevoegde waarde zijn die het verschil maakt in de manier waarop jij je job uitoefent. Wij beschermen onze verzekerden niet alleen, wij ondersteunen hen. Naast onze steeds op maat uitgewerkte verzekeringsproducten bieden wij, als enige in België, ook een extra kwalitatief dienstenpakket aan:

 • Permanente juridische bijstand door onze studiedienst
 • Opleiding en preventie: nieuwsbrieven, bulletins en seminaries
 • Privaat klantenluik en beheerstool My Protect 
 • Persoonlijke benadering en gespecialiseerd beheer

MISSION STATEMENT

Protect zet in op een menselijke partnership met bouwprofessionals om hen vanuit een relevante expertise zowel proactief als reactief te adviseren, te assisteren en te ontzorgen. Protect streeft er op die manier naar dé referentie in de sector te zijn.

VISIE

Protect wil bouwprofessionals beschermen tegen de risico's verbonden aan hun vak.

Kwaliteit en duurzaamheid voor een langetermijnrelatie

Ons dynamisch team van 45 hooggeschoolde medewerkers, voor de helft bestaande uit ingenieurs en juristen, is gefocust op de zaken waar we goed in zijn, namelijk beroepsaansprakelijkheid en het beheren van bouwschades.

Als familiale en onafhankelijke KMO, een unicum bij verzekeringsmaatschappijen, streven we naar duurzaamheid en een langetermijnrelatie.

Innovatie en een correcte prijs voor goede kwaliteit zitten in onze missie vervat en zijn geen holle slogans, evenmin als onze betrokkenheid en aanspreekbaarheid.

Permanente innovatie

Protect biedt u kwaliteit op alle vlakken. Dat merkt u aan de degelijkheid van onze polissen, maar ook aan de persoonlijke service van uw verzekeringsadviseur.

Protect heeft een jarenlange ervaring in uw sector, gekoppeld aan een grondige verzekeringstechnische knowhow.

Zo bouwen wij, samen met u, aan uw zekerheid.

Bovendien biedt Protect u bijkomende ondersteuning en bescherming door:

 • preventie via een eigen juridische studiedienst
 • proactief optreden door interne experten bij dreigende schade
 • in de schadebehandeling streven wij zoveel mogelijk naar een minnelijke regeling tussen partijen.

Service en klantvriendelijkheid

Protect biedt u ook uiterst complete informatie aan.
Dankzij de jarenlange vertrouwdheid met de bouwproblematiek en via een persoonlijk accountmanagement, een up-to-date website, informatiesessies en een driemaandelijks bulletin, houden wij u permanent van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied op de hoogte.

Als gespecialiseerde verzekeraar ijveren wij voor uw belangen.
Via publicaties, bewustmakingscampagnes, lezingen en discussiepanels proberen wij aanpassingen en wijzigingen door te voeren in het belang van onze verzekerden: onze initiatieven rond de daling van de gerechtelijke intresten, onze medewerking in de totstandkoming van de Wet Laruelle en de erkenning van de gerechtsexperten spreken voor zich. Wij ijveren ook actief voor de algemene verplichte verzekering voor alle bouwpartners.

Voorbeelden van contracten, clausules, attesten en vragenlijsten kunt u via het privaat luik van onze website downloaden.
U hoeft enkel klant te zijn en over een paswoord te beschikken, dat wij u graag bezorgen.

Omdat wij een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht zijn, staan we onder strikte controle van het FSMA en de Nationale Bank. Trimestrieel moeten wij onze jaarrekening, balans, solvabiliteitsmarge en dekkingswaarden ter controle voorleggen.

Premie-incasso 58.846.025 EUR
Eigen vermogen 22.654.568 EUR
Balanstotaal 392.627.008 EUR
REV 7,60%
Technische voorzieningen/verworven brutopremie 5,67
Solvabiliteit II-ratio 280,98%

Al onze cijfers kennen?

Klik hier om het jaarrapport van 2023 te downloaden.

Klik hier om de Executive Summary van het SFCR-rapport 2023 te downloaden.

Klik hier om het volledige SFCR-rapport 2023 te downloaden.

Eén week: dat is volgens Canadese psychologen de gemiddelde houdbaarheid van goede voornemens. Bij Protect proberen we die langer vol te houden. Een van die goede voornemens is het fenomeen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen. MVO gaat uit van de triple-P-benadering: we zijn gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Zowel intern als extern proberen we zoveel mogelijk volgens de filosofie van die drie waarden te werken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe wij ons steentje bijdragen aan een duurzamer beleid en een leefbare werkomgeving.

MATERIALITEITSMATRIX

Ontwerpers in de bouw zijn zonder meer voorlopers op het vlak van duurzaamheid in de bouw. Gaande van het ontwerpen van duurzame energiezuinige gebouwen, gerealiseerd met duurzame en steeds meer circulaire materialen.

Met Environment Social Governance (ESG) wil Europa de duurzaamheidsprincipes en -normen integreren in een veel ruimere ondernemerswereld. PROTECT heeft zich tot doel gesteld zich te engageren om de principes uit te werken en te integreren in haar bedrijfsvoering. Met alle PROTECT medewerkers is een materialiteitsanalyse gedaan om de belangrijkste thema’s voor onze stakeholders op het vlak van duurzaamheid te identificeren. Het doel is om onze objectieven en initiatieven te laten aansluiten bij de verwachtingen en activiteiten van onze stakeholders. Het resultaat van deze analyse vind je terug in de afbeelding van de materialiteitsmatrix. Aan de hand van deze resultaten passen we onze strategie en acties op het vlak van duurzaamheid aan en sturen we onze ambities bij.

GEDIVERSIFIEERD AANWERVINSGSBELEID

Bij Protect hechten we belang aan diversificatie van talent. Binnen de onderneming worden medewerkers ook gestimuleerd om zelfstandig te werken en hun talenten verder te ontplooien. Hierbij staan wij open voor jobrotatie en multi-inzetbaarheid.

FEEL GOOD MEDEWERKERS

Omdat communicatie en wederzijdse feedback belangrijk zijn, maken wij gebruik van een intranet en meerdere overlegcomités tussen de verschillende diensten. Bovendien worden er regelmatig leuke activiteiten buiten de werkuren georganiseerd.

MILIEUBEWUST

Als kleine verzekeraar kunnen we op dit vlak geen bergen verzetten, maar ook wij proberen hier ons steentje bij te dragen. Zo gebruiken we LED-verlichting op onze kantoren, bieden we werknemers in de mate van het mogelijke de kans om van thuis uit te werken en promoten we het gebruik van het openbaar vervoer, dat voor 100% wordt terugbetaald.

GOEDE DOELEN

Via Ondernemers voor Ondernemers kiezen we jaarlijks een nieuw goed doel waaraan we onze steun verlenen. Maandelijks verkopen we een heerlijke maaltijd en een dessert ten voordele van dat goede doel. Wekelijks wordt er voor de medewerkers ook een fruitmand geleverd via Fruit at Work, waarvoor we we een vrije bijdrage vragen. Ook worden er Sinterklaas- en paaspakketjes verkocht. Die opbrengst wordt samen met de winst van o.a. de jaarlijkse barbecue en de frisdranken verdubbeld door Protect.

Als lid van de Vereniging van Kleine Verzekeringsmaatschappijen (VKVM) stimuleerde Protect de overige leden ook voor de ondersteuning van een ontwikkelingsproject i.s.m. Ondernemers voor Ondernemers. We kozen hier voor de financiering en ondersteuning van een project uit de financiële sector: een project van de ngo Trias dat arme Filipijnse vrouwen helpt hun droom te realiseren door een eigen, kleine onderneming op te richten. Kleine ondernemers hebben het daar immers vaak moeilijk door harde concurrentie en een gebrek aan overheidssteun. Financiële steun uit het westen is dan ook meer dan welkom en wordt onder meer gebruikt voor training en professionele begeleiding.

Protect stelt alles in het werk om jouw privéleven te beschermen en je gegevens op een correcte, vertrouwelijke manier te gebruiken. Hiervoor schikken wij ons ook naar de wettelijke bepalingen.

Protect hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van het verschaffen van de aangevraagde informatie.

Uiteraard kan je ons volledige privacystatement bekijken.

Waarom heeft Protect een belangenconflictenbeleid nodig?

PROTECT wenst de belangen van de cliënten op een zo ruim mogelijke manier te beschermen. In overeenstemming met de MIFID-gedragsregels en de wettelijke verplichtingen heeft PROTECT een schriftelijk beleid opgesteld om mogelijke belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. Deze regelgeving rond het thema van de belangenconflicten werd laatst gewijzigd door de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie (hierna ook IDD genoemd) naar Belgisch recht.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe PROTECT dat beleid heeft ingevuld. Het is een aanvulling op de algemene verplichting van PROTECT om integer en eerlijk te handelen in overeenstemming met uw belangen.

Doelstelling van het belangenconflictenbeleid bij Protect?

PROTECT streeft ernaar om belangenconflicten in al haar activiteiten te voorkomen, inzonderheid in prioritaire domeinen waar cliëntenbelang voorop staat: verzekeringsbemiddeling, behoefteanalyse, adviesverlening, tarificatie, risico-acceptatie, schadebeheer.

Hierna volgt een beschrijving van de maatregelen en bepalingen van het Belangenconflictenbeleid van PROTECT dat erop gericht is om uw belangen als cliënt te beschermen in geval van een belangenconflict.

Wat is een belangenconflict?

Wij omschrijven een belangenconflict als:

 • een situatie waarbij de belangen van PROTECT onverenigbaar kunnen zijn met die van u als cliënt of er tegengesteld aan kunnen zijn;
 • een situatie waarbij de belangen van u als cliënt of een groep cliënten onverenigbaar zijn met die van een andere cliënt of een andere groep cliënten.

Indien een belangenconflict zich voordoet, zal u hierover gedetailleerd geïnformeerd worden, en zal Protect maatregelen nemen om dit belangenconflict te beheren.

Welke belangenconflicten zijn mogelijk?

Binnen de activiteiten van PROTECT werden een aantal mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd met de bedoeling de nodige maatregelen te kunnen nemen om ze te voorkomen en doeltreffend te beheren.

Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen PROTECT en andere partijen zoals verzekerden (of onder verzekerden onderling), verzekeringstussenpersonen, verbonden ondernemingen, medewerkers, aandeelhouders of bestuurders.

Welke maatregelen neemt Protect om belangenconflicten te voorkomen?

De medewerkers van PROTECT moeten zich er continu van vergewissen dat zij zich onafhankelijk opstellen in hun contacten met u als cliënt en voortdurend oog hebben voor potentiële belangenconflicten. Om eventuele conflictsituaties op een adequate manier te beheersen en de invloed voor u tot een minimum te beperken, heeft PROTECT maatregelen genomen en haar medewerkers schriftelijke richtlijnen bezorgd m.b.t. het voorkomen en het behandelen van belangenconflicten.

Deze schriftelijke richtlijnen zijn terug te vinden in tal van beleidsdocumenten, procedures en instructies.

PROTECT zorgt voor een geschikte opleiding van haar medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn de belangenconflicten op een adequate wijze te beheersen.

Daarnaast waakt de Compliance Officer over de naleving van de procedures en eventuele klachten met betrekking tot belangenconflicten worden opgevolgd door twee leden van het Directiecomité i.s.m. de Compliance Officer

PROTECT controleert regelmatig of de inhoud van haar beleid met betrekking tot belangenconflicten nog actueel is.

Informatie

Indien u, ondanks de organisatorische maatregelen die PROTECT genomen heeft, toch in een situatie terecht komt waarin wij u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, zal PROTECT u op de hoogte brengen van de situatie. PROTECT zal u dan informeren van de genomen en/of te nemen maatregelen, op een manier die u in staat stelt met kennis van zaken een beslissing te nemen over het verdere verloop van het dossier of de transactie.

Wenst u meer informatie over ons belangenconflictenbeleid? Dan kan u terecht bij: kov@protect.be.

Onze integriteit als verzekeraar vormt een essentieel onderdeel van een gezonde en voorzichtige beleidsvoering; gericht op de vrijwaring van onze reputatie en het vertrouwen van het publiek.

Compliance houdt in dat er gehandeld wordt naar de van toepassing zijnde regels. Het respecteren van de wettelijke vereisten evenals deze van de controle-overheden, de beroepsregels, de ethische normen en de normen van de eerlijke mededinging vormen de vitale onderdelen van ons commercieel succes en van onze goede reputatie. Deze externe en interne regels vormen een belangrijk onderdeel van onze bedrijfspolitiek.

Onze activiteiten zijn afgestemd op een compliance charter, het integriteitsbeleid en een reeks van interne regels.

Onze Compliance Cel waakt over de toepassing van deze interne richtlijnen en zorgt voor een ethische cultuur binnen onze onderneming.

COMPLIANCE CHARTER

Dit charter zet de belangrijkste grondbeginselen van de compliance-functie in Protect uiteen. Hoofddoelen zijn het formaliseren van de doelstellingen en taken verbonden aan de functie alsook van de organisatie van die activiteit binnen onze onderneming.

Verwijzend naar de internationale “best practices”, verbindt Protect zich via dit charter ertoe haar integriteitsbeleid toe te passen, dat in het bijzonder steunt op de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen, een gebied waarin de compliance-functie een cruciale rol speelt.

Dit charter geeft een duidelijke omschrijving van de taken van de compliance-functie. Het belicht het belang van de organisatie van de compliance-functie en de rol ervan in het toezicht op en de managementondersteuning van Protect.

DEFINITIE VAN COMPLIANCE

Compliance is een onafhankelijke functie die er op toeziet dat de interne procedures overeenstemmen met de geldende bepalingen en daaraan meewerkt in het kader van het integriteitsbeleid dat de volgende gebieden bestrijkt:

 • beroepsethiek
 • behoorlijk bestuur (“corporate governance”)
 • de behandeling en verspreiding van informatie
 • het voorkomen van handel met voorkennis
 • het voorkomen van witwaspraktijken en fraude
 • transacties voor eigen rekening van de personeelsleden
 • het voorkomen van koersmanipulatie
 • respect voor de privacy van medewerkers en klanten
 • onverenigbaarheidsregeling van mandaten

BELANGRIJKSTE TAKEN VAN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

De compliance-functie beoordeelt of gedragscodes, instructies, procedures en de organisatie beantwoorden aan de integriteitsregels toepasselijk in de activiteiten die Protect uitvoert.

Het betreft zowel bepalingen die voortvloeien uit haar eigen integriteitsbeleid, als die welke rechtstreeks verbonden zijn aan haar statuut, evenals andere wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de verzekeringsactiviteit.

De compliance-officer formuleert voorstellen betreffende het in Protect te voeren integriteitsbeleid, en legt deze ter goedkeuring voor aan het directiecomité.

Zij adviseert de directie over de maatregelen die genomen moeten worden in het kader van het integriteitsbeleid, en zorgt voor de uitwerking van de deontologie van de entiteit.

De compliance-functie staat onder meer in voor:

 • het definiëren van richtlijnen in het kader van compliance voor de medewerkers;
 • het definiëren van doeltreffende procedures met het oog op de implementatie van het integriteitsbeleid van Protect met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook het implementeren van adequate interne controlemaatregelen;
 • de beoordeling van de aangepastheid van de interne richtlijnen en procedures en zo nodig voorstellen tot bijsturing formuleren;
 • het sensibiliseren en het permanent vormen van de medewerkers, met inbegrip van externe medewerkers zoals experten en makelaars;
 • de naleving of de uitvoering van uiteenlopende communicatieverplichtingen tegenover derde partijen, zoals de toezichthoudende overheden en de gerechtelijke overheden;
 • onderzoek en opvolging van inbreuken op wetten en reglementen en op de interne deontologie zoals, belangenconflicten, verrichtingen voor eigen rekening van het personeel, aanvaarden en geven van geschenken, geven van commissies enzovoort;
 • toezicht op de bestaande regels betreffende het in contact treden met bepaalde klanten, daarbij rekening houdende met de problematiek rond discriminatie, naleving van de wet op de privacy en witwaspraktijken;
 • advies betreffende aspecten die compliance aanbelangen bij de lancering van nieuwe producten of diensten en bij het aanboren van nieuwe markten;
 • het toezicht op de onderscheiden wetgevingen en de regelgeving die van toepassing zijn op de activiteiten die Protect uitvoert en op de interpretatie ervan;
 • onderzoek van relevante interne en externe documenten met betrekking tot de compliance-functie, meer bepaald rapporten van de interne audit en externe audit, notulen van het directiecomité, informatie en opmerkingen van de toezichthoudende overheden.

DE ORGANISATIE VAN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

De compliancefunctie wordt vervuld door een compliance officer.
Afhankelijk van zijn werklast, kan hij één of meerdere medewerkers aanstellen voor specifieke opdrachten die zorgvuldig gedocumenteerd zijn (gedecentraliseerd beheer).
Deze personen zullen onder de verantwoordelijkheid van de compliance officer blijven.

De compliance officer ressorteert onder de gedelegeerd bestuurder.

De compliance officer of zijn compliance-cel indien deze nodig blijkt, heeft initiatiefrecht voor het geheel van haar taken met betrekking tot de gebieden omschreven door dit charter.
Dit initiatiefrecht kan uitgebreid worden in de verschillende domeinen die gedefinieerd worden door het directiecomité en/of de Raad van Bestuur in overeenstemming met dit charter.

De compliance-cel is bevoegd om met alle medewerkers te spreken en kennis te nemen van elk document, elke activiteit, elk bestand of elke andere informatie over Protect, met inbegrip van interne en externe audits en de verslagen van het directiecomité en de raad van bestuur.
Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend in de door dit charter omschreven activiteitsgebieden.

De compliance officer neemt deel aan vergaderingen van het directiecomité die handelen over de thema’s waarvoor hij verantwoordelijk is, en ontvangt de notulen over de onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met compliance.

De compliance officer heeft rechtstreeks toegang tot de voorzitter van de raad van bestuur, tot de interne auditor en tot de bedrijfsrevisor.

Voor onderwerpen in verband met compliance is hij de bevoorrechte gesprekspartner van de toezichthoudende overheden.

Vaststellingen en beoordelingen in het kader van de compliance-functie worden vrijelijk geuit. Dat is met name het geval wanneer de compliance officer beslist de bevoegde overheden in te lichten.

De compliance-functie is een onderdeel van het intern controlesysteem.

Ze staat los van de auditfunctie, maar behoort evenzeer tot het onderzoeks- en controleveld van de audit.

De medewerkers van de compliance-functie

Wanneer de compliance officer beslist om medewerkers aan te nemen aan deze functie, vormen deze de compliancecel.

Persoonlijke bekwaamheid, integriteit en discretie van elke medewerker betrokken bij de compliance-cel zijn essentieel voor de goede werking ervan.
Bekwaamheden, motivatie en permanente vorming zijn eveneens van cruciaal belang voor de efficiënte werking van de compliance-cel. De bekwaamheden van elke medewerker worden beoordeeld rekening houdend met de toenemende techniciteit en de verscheidenheid van de activiteiten.

Rapportering van de compliance officer

De compliance officer brengt de voorzitter van het directiecomité regelmatig op de hoogte van de belangrijkste vastgestelde compliancerisico's, de maatregelen die genomen zijn om de beheersing van die risico's te verbeteren, en de voortgang van de werkzaamheden in het kader van de taken van de functie. Ten minste één keer per jaar geeft de compliance officer het directiecomité een overzicht van de organisatie en werking inzake compliance.

Informatieverstrekking aan de Raad van Bestuur

Binnen het kader van haar toezichttaken gaat de raad van bestuur geregeld na of Protect over een passende, onafhankelijke en voldoende uitgeruste compliance-functie beschikt. Zij wordt ten minste één maal per jaar ingelicht over de complianceactiviteiten.

MELDINGSKANAAL KLOKKENLUIDER

Omdat integriteit belangrijk is voor Protect, voorziet Protect - naast de door de regelgever voorziene externe kanalen – in een intern klokkenluiders-meldingskanaal. Dit kanaal is toegankelijk voor zowel de werknemers van Protect als externe melders teneinde inbreuken binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregelgeving op een vertrouwelijke manier aan Protect te melden.

Voor het materiële toepassingsgebied (inbreuken op de regelgeving inzake consumentenbescherming, bescherming van persoonsgegevens, financiële diensten, bestrijding van belastings – en sociale fraude, voorkomen van witwas en terrorismefinanciering,.... ) en het personele toepassingsgebied (werknemers, zelfstandige medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, ex-werknemers, derden…) verwijzen we naar de klokkenluidersregelgeving . De personen die ter goeder trouw een inbreuk melden, genieten de wettelijke bescherming.

Een melding kan aan PROTECT schriftelijk gericht worden via het interne meldingskanaal: whistleblowing@protect.be

De melding moet PROTECT in staat stellen om de feiten te onderzoeken. Daarom moeten de feiten voldoende nauwkeurig omschreven en – voor zover als mogelijk – gedocumenteerd worden. PROTECT garandeert de vertrouwelijkheid van de melding en de behandeling ervan, alsook van de identiteit van de melder en van de betrokken derden. PROTECT stelt een meldingsbeheerder aan, die onpartijdig en vertrouwelijk de melding opvolgt en onderzoekt. Na onderzoek door de meldingsbeheerder, ontvangt de melder uiterlijk binnen de drie maanden na de ontvangstmelding een antwoord. De persoonsgegevens die je in het kader van de melding aan PROTECT bezorgt, worden verwerkt conform de privacyverklaring van PROTECT.

Dit meldingskanaal is niet bedoeld voor klachten die betrekking hebben op de verzekeringsproducten van Protect of haar dienstverlening. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure. Dit kanaal is eveneens niet bedoeld voor de behandeling of het melden van persoonlijke grieven van medewerkers.

PROTECT wil dat je tevreden bent over haar diensten en verzekeringsproducten. Indien dit niet zo is, horen we dit graag van je.

Indien je een klacht zou hebben over je verzekeringsproduct of ontevreden bent over de dienstverlening van PROTECT, neem dan contact met ons op via:

n.v. PROTECT
T.a.v. Klachtenmanagement
Jestsesteenweg 221
1080 Brussel
kov@protect.be
tel. : +32 (0)2 412 39 01

Vermeld bij je klacht steeds de gegevens van je polis(sen) en aanvullende informatie die nuttig kan zijn voor het behandelen van je klacht.

PROTECT onderschreef de sectorale gedragsregels inzake klachtenmanagement.

Het Klachtenmanagement team van PROTECT zal je klacht onderzoeken en ernaar streven om je binnen de twee weken een antwoord te geven. Een definitief antwoord ontvang je maximum binnen de termijn van één maand. De persoonsgegevens die je ons in het kader van je klacht bezorgt, worden verwerkt conform de privacyverklaring van PROTECT .

Indien je vooralsnog niet tevreden zou zijn met ons antwoord, kan je je richten tot een onpartijdige externe ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
tel: +32(0)2 547 58 71

website: www.ombudsman.insurance.be
e-mail: info@ombudsman-insurance.be

Klachtendienst FSMA
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
tel: +32(0)2 220 52 11

Adres Jetse Steenweg 221, 1080 Brussel
NBB: 1.009
RPR Brussel: 0440.719.894
Bank: IBAN BE39 5230 8020 3719
BIC: TRIOBEBB