De Tienjarige Aansprakelijkheidsverzekering Woningbouw

De architect en de ingenieur stabiliteit zijn samen met de aannemers en andere dienstverleners wiens tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw vergund vanaf 01/07/2018. Met woningbouw worden de projecten bedoeld waarvan meer dan 50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning.

In principe sluit iedere bouwpartner voor zijn eigen te verzekeren activiteiten een eigen abonnementspolis af, en dient hij ten laatste voor de start van de werf zijn verzekeringsattest aan de architect te bezorgen. Men kan echter ook opteren om een afzonderlijke polis Tienjarige Woningbouw af te sluiten. 

Protect biedt twee formules aan:
De Globale Tienjarige Woningbouw verzekert alle ontwerpers (architect en stabiliteitsingenieur) en aannemers gesloten ruwbouwwerken
De Tienjarige Woningbouw Aannemers verzekert, zoals de naam doet vermoeden, enkel de aannemers gesloten ruwbouwwerken.

Dit kan bij Protect voor zover de architect reeds een eigen abonnementspolis beroepsaansprakelijkheid bij Protect heeft lopen.

De info-folder “Als opdrachtgever zorgeloos (ver)bouwen” licht je gevat en aan de hand van voorbeelden toe waarom je vóór je gaat (ver)bouwen best een bouwverzekering op maat afsluit.

INFO-FOLDER Online offerte IPID FICHE

Wanneer moet je zo’n verzekering TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID WONINGBOUW hebben?

De verzekering moet afgesloten zijn vóór aanvang van de werken.
De verplichte verzekering geldt voor alle bouwpartners die betrokken zijn bij het ontwerp en/of de oprichting van de woning, en die werken uitvoeren met een impact op de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning (dat laatste enkel als de stabiliteit of soliditeit in het gedrang komen). 
Met andere woorden, de verzekering is verplicht voor volgende projecten:

 • residentiële projecten waarvan >50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning (ziekenhuizen, studentenhuisvesting, enz. zijn dus vrijgesteld)
 • die gelegen zijn in België
 • waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018
 • die een tussenkomst van een architect vereisen.

En zeker voor volgende partijen:

 • architecten
 • studiebureaus stabiliteit
 • aannemers en onderaannemers
 • algemene bouwondernemingen
 • sleutel-op-de-deur-firma’s

De wet is echter onduidelijk omtrent de verzekeringsplicht voor enerzijds de installateurs technieken zoals bijvoorbeeld de elektricien en de loodgieter en anderzijds het studiebureau technieken.
In de regel worden de schadevergoedingen uitgekeerd aan de bouwheer, tenzij anders overeengekomen in de voorwaarden.
De dekking is onherroepelijk verworven gedurende 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken.

Welke formule is geschikt voor jouw situatie?

Protect biedt 2 formules aan al naargelang de te verzekeren partijen:

 • Globale polis Tienjarige Woningbouw waarbij alle bouwactoren (ontwerpers en uitvoerders) verzekerd worden,
 • Polis Tienjarige Woningbouw Aannemers waarbij enkel de aannemers, zonder de architect of ingenieur stabiliteit, gedekt worden.

De polis Tienjarige Woningbouw Aannemers is vooral geschikt wanneer de architect of de ingenieur stabiliteit reeds een eigen beroepsaansprakelijkheidspolis heeft afgesloten bij Protect waarin een afzonderlijke sectie 2 is opgenomen waarmee de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw gedekt is.

Wat moet je precies verzekeren en wat niet?

 • Concreet gaat het om gebreken en/of waterdichtheidsproblemen aan de (gesloten) ruwbouw die de stabiliteit of soliditeit van het gebouw in het gedrang brengen.

Enkel voor specifieke gevallen, die in de wet voorzien zijn, zal de schade niet gedekt zijn. Dit zijn onder meer:

 • Esthetische schade
 • Schade die opzettelijk werd veroorzaakt
 • Zichtbare schade of gebreken die reeds bekend waren bij de voorlopige oplevering
 • Zuiver immateriële schade
 • Materiële en immateriële schade lager dan 2.500 EUR (bedrag verbonden met ABEX-index)

Wat vergoeden we?

 • De waarborg voor de materiële en immateriële gevolgschade (ook voor schade aan derden) moet minstens 500.000 EUR bedragen per schadegeval. Voor projecten waarvan de waarde lager is dan 500.000 EUR kan de waarborg de waarde van de wederopbouw van het gebouw bedragen.
 • De verzekeringnemer kan ook opteren voor een verzekerd bedrag naar keuze.

Waar moet je op letten?

Wenst je bouwheer of de algemene aannemer een globale polis af te sluiten waarin de tienjarige aansprakelijkheid van alle partners in verzekerd is?
Let dan op de volgende punten:

 • Je aansprakelijkheid verzekeren doe je in principe beter zelf, zo heb je je polis en de leiding ervan bij schade ook zelf in handen.
 • Wat bij overschrijding van de waarborg: Heb je nog een eigen polis die in tweede rang tussenkomt?
 • Wie zal de vrijstelling betalen: te delen tussen de verzekerden of de aansprakelijke partij?
 • Is de afgesloten waarborg voldoende hoog in verhouding tot het project?
 • Betaalt de bouwheer of aannemer de premie volledig zelf of laat hij jou meedelen? Check in dit laatste geval of jouw deel niet veel duurder uitvalt dan je eigen individuele premie.

Beslissen jullie om samen een globale polis af te sluiten? Doe dit dan het best bij dezelfde verzekeraar van de architect en ingenieur om discussies tussen de verzekeraar van de globale polis en de BA verzekeraar te vermijden.

Je kan hier offerte aanvragen, en voor wie zijn beroepsaansprakelijkheid reeds verzekert bij Protect ook geïntegreerd via de digitale aangiftetool MyProtect.

Met welke kostprijs moet je rekening houden?

De premievoet is een percentage van de waarde van de werken en is afhankelijk van een aantal risicofactoren (type werken, toegepaste bouwtechniek, ligging van de werf, etc.), de gevraagde waarborgen en de te verzekeren bouwpartners. Dit komt uiteindelijk neer op een premievoet die schommelt tussen 0,45 en 1,5 % op de waarde van de werken. Voor bepaalde projecten wordt echter een extra controle voorzien.

Algemene bouwondernemingen, promotoren, professionele bouwheren en sleutel op deur firma’s kunnen ook een globale abonnementsformule afsluiten.

Online offerte