Wijzigingen in de verzekeringsplicht voor landmeter-experten

Het wetsvoorstel van 27 februari 2019, ingediend door de dames Cassart-Mallieux en Gallant herneemt het voorontwerp van wet Peeters-Ducarme, dat aanvullend aan de wet Peeters-Borsus van 31 mei 2017 met betrekking tot de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de woningbouw, een verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector voorzag voor de intellectuele dienstverleners.

Oorspronkelijk was voorzien dat deze verplichte verzekering in werking zou treden gelijktijdig met de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid, nl. op 1 juli 2018 doch de wetgever is in dit opzet niet geslaagd. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel eerstdaags zal worden gestemd en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden op 1 juli 2019.

In tegenstelling tot de wet van 31 mei 2017 die niet van toepassing is op de landmeter-expert legt het wetsvoorstel van 27 februari 2019 – hierna het wetsvoorstel Bouwactor 3 genoemd – ook aan de landmeter-expert de verplichting op om vanaf 1 juli 2019 zijn beroepsaansprakelijkheid te gaan verzekeren. Dit wetsvoorstel schaft de vorige verplichting opgenomen in art.2/2 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert af en vervangt deze door de nieuwe wettelijke verplichting opgelegd aan alle dienstverleners in de bouwsector.

Ten opzichte van de vroegere wettelijk verplichte verzekering van de landmeter-expert voorziet de huidige verplichting in hogere kapitalen en een verplichte posterioriteitsverzekering van drie jaar na stopzetting van de activiteiten tegen betaling van een eenmalige premie en wordt de niet naleving van de verzekeringsplicht thans strafrechtelijk gesanctioneerd.

De invoegetreding van de wet is in het wetsvoorstel voorzien voor 1 juli 2019. Protect zal de polis van haar verzekerde landmeters-experten automatisch aanpassen van zodra de wet definitief is en de uitvoeringsdatum gekend.

Ter vergelijking zetten we hieronder de voornaamste verschillen naast elkaar:

Koninklijk Besluit 24 april 2014

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.200.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 250.000 voor materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

2) Waarborg moet verworven blijven na stopzetting activiteiten voor vorderingen ingediend tijdens wettelijke verjaringstermijn (contractuele vordering = 10 jaar)

3) Slechts 2 wettelijke uitsluitingen namelijk:

 • radioactiviteit
 • blootstelling verboden producten

4) Geen strafrechtelijke sancties voorzien bij niet naleving verzekeringsplicht.

Wetsvoorstel Bouwactor 3 (voorziene invoegetreding 1 juli 2019)

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.500.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 500.000 materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

2) Jaarlijkse limiet bij combinatie van alle schadegevallen ten bedrage van € 5.000.000. Na stopzetting activiteiten is er een verplichte posterioriteitspolis van 3 jaar tegen éénmalige premie.

3) 12 wettelijke uitsluitingen mogelijk

 

4)Strafrechtelijke sancties bij niet naleving verzekeringsplicht :

 • Waarschuwing
 • Geldsom bij wijze van transactie
 • Boete van 26 tot 10.000 €
Wat houdt dit wetsvoorstel in voor u als landmeter-expert?

De verzekeringsplicht geldt:

 • Voor de landmeter-expert gemachtigd om het beroep uit te oefenen in de zin van de wet van 11 mei 2003
 • Voor zover de activiteit betrekking heeft op intellectuele prestaties
 • in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België

Wat moet verzekerd worden?

 • de aansprakelijkheid wegens intellectuele prestaties die beroepshalve gesteld worden door de landmeter-expert of door zijn aangestelde
 • niet de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 BW
 • Wel de posterioriteit na stopzetting van de beroepsactiviteiten: de aansprakelijkheid voor vorderingen binnen de drie jaar nadat een einde werd gesteld aan de beroepsactiviteiten.
 • De werkgever moet een verzekering BA afsluiten als de landmeter een werknemer is.

Wettelijke waarborglimieten in het wetsvoorstel Bouwactor 3

 • per schadegeval:
  • 1.500.000 euro voor schade ingevolge lichamelijke letsels, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen met basisindex april 2007
  • 500.000 euro voor materiele en immateriële schade gemengd, gekoppeld aan de ABEX-index met basisindex 1ste sem.2007
  • 10.000 euro voor schade aan toevertrouwde voorwerpen, gekoppeld aan de ABEX-index met basisindex 1ste sem.2007
 • Per jaar: 5.000.000 euro alle schadegevallen gecombineerd

Wettelijk voorziene uitsluitingen in het wetsvoorstel Bouwactor 3 zijn:

 1. Schade ingevolge radioactiviteit;
 2. Schade ingevolge lichamelijke letsels door blootstelling aan wettelijk verboden producten;
 3. Schade ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen, waaronder
  De gevolgen van het niet respecteren van een verplichting een verzekeringsovereenkomst af te sluiten of in stand te houden of om een borgstelling neer te leggen
  De opgelopen vertraging in de uitvoering van een opdracht of prestatie
  De gemaakte kosten om een slecht uitgevoerde prestatie te herbeginnen of verbeteren;
 4. Contractuele, administratieve of economische boeten;
 5. Vorderingen betreffende adviezen die verstrekt worden in verband met:
  Keuze en plaats van een installatie, voor zover ze betrekking hebben op het financiële of economische nadeel dat volgt uit die keuze en niet op de intrinsieke kwaliteiten van de installatie, inzonderheid haar stabiliteit of haar werking
  Conjunctuur of marktsituatie, financiële verrichtingen;
 6. Vorderingen betreffende overschrijdingen van kostenramingen of budgetten, het ontbreken van controles of het maken van fouten in de kostenberekening alsook iedere vorderingen betreffende betwisten of inhoudingen van honoraria en kosten;
 7. Schade ten gevolge van financiële verrichtingen, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering of alle dergelijke handelingen alsook oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals uitvindingen, octrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten;
 8. Vorderingen tot schadeloosstelling wegens milieuaantasting en de schade die er het gevolg van is;
 9. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde onderneming krachtens de geldende wetgeving betreffende de fouten in het beheer die zij zouden begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder;
 10. Schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen van aansprakelijkheid als beoogd door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen
 11. Schade voor dewelke de regelgeving in een financiële tussenkomst voorziet ten voordele van slachtoffers van terreurdaden
 12. De uitsluitingen voorzien in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Wat dient er gewaarborgd te worden door de verzekering?

 • De vorderingen ingesteld tijdens de looptijd van de polis tegen de verzekerde of de verzekeraar op basis van de in de polis gewaarborgde aansprakelijkheid betreffende schade ontstaan tijdens de looptijd van de polis.
 • De vorderingen ingesteld tegen de verzekerde of verzekeraar binnen een termijn van 36 maand na het einde van de polis die betrekking hebben op
  • Schade die zich tijdens de looptijd van de polis heeft voorgedaan dien dit risico niet door een andere verzekeraar is gedekt,
  • Daden of feiten, die aanleiding kunnen geven tot schade die tijdens de polis zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven.

Wie moet verzekerd zijn?

 • De landmeter-expert, natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • De aangestelden;
 • Het personeel, de stagiaires, de leerlingen en andere medewerkers;
 • de bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité en alle andere organen van de rechtspersoon wanneer zij handelen voor rekening van de rechtspersoon;
 • niet de landmeter-expert als ambtenaar van de overheid of een daarvan afhankelijk orgaan.

Welke vorm kan de polis aannemen?

 • Een jaarpolis of een projectpolis
 • Individueel of globaal

Het wetsvoorstel Bouwactor 3 voorziet tevens dat wie geen verzekering kan bekomen zich kan wenden tot het tariferingsbureau, op voorwaarde dat minstens drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Het tariferingsbureau zal werken zoals dit voor de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw.

Hoe regelt het wetsvoorstel Bouwactor 3 het bewijs van verzekering?

 • De verzekeraar moet uiterlijk 31 maart van elk jaar aan de Federale Raad van landmeters-experten een elektronische lijst bezorgen van de landmeters-experten die bij hem een verzekeringsovereenkomst hebben afgesloten;
 • Alle contractuele documenten van de landmeter-expert moeten
  • de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeraar vermelden,
  • het polisnummer vermelden;
 • Op eerste verzoek moet de landmeter- expert een exemplaar van het verzekeringsattest op de werf kunnen overhandigen.

Welke sancties voorziet het wetsvoorstel Bouwactor 3 bij niet naleven van de verzekeringsplicht?

 • Een waarschuwing van een daartoe aangesteld ambtenaar met vermelding van de feiten en de termijn waarbinnen er verholpen moet worden aan de geschonden bepalingen en de vermelding van het verdere gevolg,
 • een geldsom bij wijze van transactie voorgesteld door een bevoegd ambtenaar om strafrechtelijke vervolging te vermijden,
 • een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wij staan elke dag voor u klaar om op al uw vragen te antwoorden of om offertes voor u aan te maken.

Vraag een BA landmeter-expert aan of stuur ons een bericht

0
0
0
s2sdefault