06 / Belangenconflictenbeleid

Waarom heeft Protect een belangenconflictenbeleid nodig?

PROTECT wenst de belangen van de cliënten op een zo ruim mogelijke manier te beschermen. In overeenstemming met de MIFID-gedragsregels en de wettelijke verplichtingen heeft PROTECT een schriftelijk beleid opgesteld om mogelijke belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. Deze regelgeving rond het thema van de belangenconflicten werd laatst gewijzigd door de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie (hierna ook IDD genoemd) naar Belgisch recht.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe PROTECT dat beleid heeft ingevuld. Het is een aanvulling op de algemene verplichting van PROTECT om integer en eerlijk te handelen in overeenstemming met uw belangen.

Doelstelling van het belangenconflictenbeleid bij Protect?

PROTECT streeft ernaar om belangenconflicten in al haar activiteiten te voorkomen, inzonderheid in prioritaire domeinen waar cliëntenbelang voorop staat: verzekeringsbemiddeling, behoefteanalyse, adviesverlening, tarificatie, risico-acceptatie, schadebeheer.

Hierna volgt een beschrijving van de maatregelen en bepalingen van het Belangenconflictenbeleid van PROTECT dat erop gericht is om uw belangen als cliënt te beschermen in geval van een belangenconflict.

Wat is een belangenconflict?

Wij omschrijven een belangenconflict als:

  • een situatie waarbij de belangen van PROTECT onverenigbaar kunnen zijn met die van u als cliënt of er tegengesteld aan kunnen zijn;
  • een situatie waarbij de belangen van u als cliënt of een groep cliënten onverenigbaar zijn met die van een andere cliënt of een andere groep cliënten.

Indien een belangenconflict zich voordoet, zal u hierover gedetailleerd geïnformeerd worden, en zal Protect maatregelen nemen om dit belangenconflict te beheren.

Welke belangenconflicten zijn mogelijk?

Binnen de activiteiten van PROTECT werden een aantal mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd met de bedoeling de nodige maatregelen te kunnen nemen om ze te voorkomen en doeltreffend te beheren.

Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen PROTECT en andere partijen zoals verzekerden (of onder verzekerden onderling), verzekeringstussenpersonen, verbonden ondernemingen, medewerkers, aandeelhouders of bestuurders.

Welke maatregelen neemt Protect om belangenconflicten te voorkomen?

De medewerkers van PROTECT moeten zich er continu van vergewissen dat zij zich onafhankelijk opstellen in hun contacten met u als cliënt en voortdurend oog hebben voor potentiële belangenconflicten. Om eventuele conflictsituaties op een adequate manier te beheersen en de invloed voor u tot een minimum te beperken, heeft PROTECT maatregelen genomen en haar medewerkers schriftelijke richtlijnen bezorgd m.b.t. het voorkomen en het behandelen van belangenconflicten.

Deze schriftelijke richtlijnen zijn terug te vinden in tal van beleidsdocumenten, procedures en instructies.

PROTECT zorgt voor een geschikte opleiding van haar medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn de belangenconflicten op een adequate wijze te beheersen.

Daarnaast waakt de Compliance Officer over de naleving van de procedures en eventuele klachten met betrekking tot belangenconflicten worden opgevolgd door twee leden van het Directiecomité i.s.m. de Compliance Officer

PROTECT controleert regelmatig of de inhoud van haar beleid met betrekking tot belangenconflicten nog actueel is.

Informatie

Indien u, ondanks de organisatorische maatregelen die PROTECT genomen heeft, toch in een situatie terecht komt waarin wij u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, zal PROTECT u op de hoogte brengen van de situatie. PROTECT zal u dan informeren van de genomen en/of te nemen maatregelen, op een manier die u in staat stelt met kennis van zaken een beslissing te nemen over het verdere verloop van het dossier of de transactie.

Wenst u meer informatie over ons belangenconflictenbeleid? Dan kan u terecht bij: kov@protect.be.