PROTECT30 - Een schadegeval: Protect adviseert en zorgt voor jou met kennis van zaken

Stel: je raakt betrokken in een schadegeval dat verband houdt met jouw activiteiten als architect, ingenieur, … of landmeter. Liever niet, horen we je denken. Maar als je dan toch een ingebrekestelling ontvangt van een bouwheer, nabuur of derde, ben je maar beter goed voorbereid.

Wat bedoelen we eigenlijk met ‘ingebrekestelling’?

Een ingebrekestelling is een officiële of officieuze brief waarin iemand stelt dat jij als bouwprofessional een fout hebt begaan. De tegenpartij vraagt dan om binnen een redelijke termijn de schade te vergoeden, te herstellen, het schadegeval aan te geven bij de verzekeraar en/of een expert aan te stellen. Een ingebrekestelling kan diverse vormen aannemen, zoals een dagvaarding om te verschijnen voor de rechtbank. In dat geval ontvang je een gerechtelijke akte via een gerechtsdeurwaarder. Soms is er (nog) geen sprake van een ingebrekestelling, maar stel je zelf een ernstig probleem of conflict vast waarvan je verwacht hierop aangesproken te worden. Speel in dat geval kort op de bal: contacteer zo snel mogelijk onze schadedienst om de verdere strategie te bepalen.

Een schadegeval aangeven: hoe doe je dat?

De aangifte kan verlopen via de online tool MyProtect. Je vindt het aangifteformulier onder Mijn verzekeringen > Schadeaangifte. Je kan een geval van schade ook aangeven via e-mail. In dat geval stuur je een bericht naar het diensthoofd van de schadedienst (nathalie.heymans@protect.be) of rechtstreeks naar je eigen schadebeheerder indien deze gekend is door een vorig schadegeval. Een derde manier: vraag aan jouw makelaar om aangifte te doen in jouw plaats. Of je het schadegeval nu zelf aangeeft of laat aangeven, deze documenten zal je sowieso moeten voorleggen:
  • getekend contract of offerte met uw opdrachtgever.
  • informatie over het jaar waarin de werf, voorwerp van schadegeval, werd aangegeven in de jaarlijkse werfaangifte (voor zover de aangifte al diende te gebeuren). Enkel aangegeven opdrachten vallen onder de waarborg.
  • proces-verbaal van voorlopige oplevering (indien reeds voorhanden).
  • korte toelichting over het schadegeval en jouw persoonlijke visie over de mogelijke oorzaak. Tip: gebruik hiervoor het standaardformulier op MyProtect.
  • alle relevante stukken die van belang zijn voor de beoordeling van het schadegeval, zoals werfverslagen, e-mails, offertes, facturen…

Tijd voor actie

Ontving je een dagvaarding? Dan is er meteen sprake van een gerechtelijke procedure. In dat geval stelt Protect meteen een ervaren en gespecialiseerde advocaat aan. Hij of zij doet dan het nodige om onze gemeenschappelijke belangen te verdedigen in de rechtbank. Na overleg kan de schadebeheerder beslissen dat ook bijkomende technische expertise nodig is. Dit om de technische complexiteit en de ernst van het schadegeval te beoordelen.

Aan elke dagvaarding gaat in principe een ingebrekestelling (een officieel schrijven) vooraf. Er wordt op dat moment verwacht dat je een aangifte doet van het schadegeval. Deze minnelijke fase geeft Protect de kans om een eventuele dagvaarding af te wenden. Zo zal de schadebeheerder onderzoeken of de tegenpartij wel degelijk schade heeft geleden én of deze schade effectief verband houdt met een eventuele technische fout van jou als bouwprofessional. Ook wordt er onderzocht of je juridisch gezien wel kan worden aangesproken. Het is immers niet omdat jij technisch aansprakelijk bent, dat je per definitie gehouden bent tot vergoeding van de schade. Soms bieden juridische argumenten soelaas. Denk maar aan de verjaring van de tienjarige aansprakelijkheid of clausules in het architectencontract die de aansprakelijkheid beperken. De meeste architectencontracten – waaronder het modelcontract van Protect – bepalen dat de aansprakelijkheid voor licht verborgen gebreken beperkt is tot drie jaar na de voorlopige oplevering en dat een rechtsvordering binnen de zes maanden na kennisname van het gebrek moet worden ingesteld.

Het is altijd beter een minnelijke piste te volgen. Een gerechtelijke procedure kost namelijk handenvol geld, maar ook tijd en vraagt veel negatieve energie, terwijl de uitkomst vaak heel onzeker is. Meer hierover in een later topic binnen onze kennisreis ‘30 jaar Protect’.
Kan jouw aansprakelijkheid succesvol worden betwist? Dan zal de schadebeheerder een brief opstellen ter betwisting van jouw aansprakelijkheid. Hetzij als ontwerpbrief die je dan kan overnemen op eigen briefpapier, hetzij als betwisting die Protect rechtstreeks richt aan de andere partij. Bestaat er toch een reëel risico dat jouw aansprakelijkheid (volledig of deels) betrokken is, dan is het van belang om proactief en constructief op te treden om alsnog een gerechtelijke procedure te vermijden. Bij een eenvoudige zaak met kleine inzet kan de schadebeheerder (na overleg) de andere partij(en) contacteren om na te gaan of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

Wist je dat…
onze schadebeheerders ervaren juristen zijn. In bepaalde gevallen laten ze zich bijstaan door een advocaat, ook in de minnelijke fase. Dit gebeurt in dossiers met een specifieke juridische complexiteit (bv. reglementering inzake overheidsopdrachten).

In het merendeel van de schadedossiers doet Protect een beroep op technische bijstand. Zo’n expert zal na onderzoek en na overleg met jou en jouw schadebeheerder zijn advies geven over bijvoorbeeld de omvang en oorzaak van de schade, de technische aansprakelijkheid en over de mogelijkheden tot minnelijke schikking. Het kan zijn dat de aansprakelijkheid van de architect overduidelijk niet betrokken is, maar dat een plaatsbezoek met een expert toch opportuun is om een nakende dagvaarding te vermijden.

Ook jij kan een bijdrage leveren.

Om ervoor te zorgen dat onze schadebeheerders de juiste en meest adequate acties nemen in jouw dossier, is het essentieel dat je Protect van bij de start alle nodige info bezorgt. Hiermee bedoelen we uiteraard de documenten zoals eerder opgesomd, maar evengoed een e-mail met belangrijke informatie, een ter plaatse gemaakte schets, een notitie in een werfverslag,… Deze door jou aangereikte technische informatie kan dan samen met de juiste juridische argumentatie verwerkt worden in een schrijven waarin jouw aansprakelijkheid wordt betwist of waarin een regelingsvoorstel wordt uitgewerkt.

Ook in geval van technische bijstand rekent de expert op jou. Als bouwprofessional ben je beter dan wie dan ook op de hoogte van het reilen en zeilen op een specifieke werf. Jij weet welke documenten er bestaan, welke instructies er wel of niet werden gegeven, welke aannemer wat wel of niet heeft gedaan, jij weet wat er met de bouwheer werd besproken en kent wellicht de gevoeligheden op de werf. Hetzelfde geldt in het kader van een gerechtelijke procedure. Onze advocaten hebben heel wat kennis inzake bouwgeschillen maar zijn geen volleerde bouwpathologen. Opnieuw gaat het over het aanleveren van documenten en het geven van technische toelichting en input en dat in elke fase van de procedure. Tip: aanwezig zijn op bijeenkomsten onder leiding van een gerechtsdeskundige is gezien jouw technische en concrete kennis over de werf van groot belang. Dit wordt trouwens niet alleen door ons geapprecieerd, maar ook door de gerechtsdeskundige. Die aanwezigheid is dan weer niet verreist (maar ook niet verboden) tijdens de zittingen voor de rechtbank. Hier weet onze advocaat perfect wat hij moet doen en behartigt hij onze gemeenschappelijke belangen op de best mogelijke manier.

Word je geconfronteerd met een schade-eis, dan kan je steevast rekenen op de steun van onze schadebeheerders, experten en advocaten. Aarzel dus niet om contact op te nemen met onze schadedienst. Beter een keer te veel dan te weinig luidt ons motto.
0
0
0
s2sdefault